Zasady członkostwa i uczestnictwa w Krajowej Platformie Współpracy na Rzecz Integracji:

  • znajomość, zrozumienie i akceptacja misji Platformy
  • działania w obszarze migracji i integracji
  • poszanowanie dla odmiennych opinii i różnorodności oraz prezentowanie postawy otwartości i zrozumienia
  • obecność na spotkaniach Platformy - minimum 3 w roku; w sytuacjach wyjątkowych możliwość oddelegowania w zastępstwie innej osoby z organizacji/instytucji
  • aktywny udział w Platformie polegający na:
    • dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem z zakresu migracji i integracji
    • wsparciu dla działań Platformy - każda instytucja, organizacja, osoba przystępująca do Platformy powinna określić jej wkład w działania Platformy - od wiedzy, kompetencji i doświadczeń do wsparcia logistycznego, np. sala na organizację spotkań
  • udostępnienie danych kontaktowych pozostałym członkom Platformy

Kto może przystąpić do Platformy: organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej na poziomie lokalnym, wojewódzkim i centralnym, organizacje międzynarodowe, organizacje niesformalizowane, jednostki badawcze, osoby fizyczne, inne podmioty, które pełnią istotną rolę w procesie integracji migrantów i społeczeństwa polskiego.

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.