Uniwersytet Łódzki realizuje projekt Similar- Supporting Integration of Migrant Learners, Asyluum Seekers and Refugees.

Celem projektu Similar- jest wspieranie integracji imigrantów poprzez wielowymiarowe działania, obejmujące samych imigrantów jak i osoby z nimi pracujące (organizatorów szkoleń i kursów, nauczycieli, trenerów, edukatorów, urzędników, wolontariuszy, pracowników socjalnych, strażników miejskich i policjantów) oraz pozostałych interesariuszy z obszaru integracji i opieki społecznej.

Pierwszy etap projektu polegał na zebraniu informacji od osób pracujących z imigrantami na co dzień na temat ich doświadczeń. Są to pracownicy urzędów miejskich i państwowych, a także edukatorzy oraz wolontariusze na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Wspierają imigrantów w rozwiązywaniu problemów, takich jak np. znalezienie zakwaterowania.

Informacje uzyskane w ten sposób staną się punktem wyjścia do opracowania narzędzi mających na celu podniesienie kompetencji osób pracujących z imigrantami w zakresie integracji. Zostanie opracowany podręcznik „Narzędzia zwiększenia świadomości i wrażliwości osób pracujących z migrantami”. Ponadto zostanie przygotowany zbiór już stosowanych, ale udoskonalonych, dobrych praktyk- informacji na temat inicjatyw wspierających integrację oraz metod ich wdrażania.

Projekt adresowany jest także do edukatorów, straży miejskiej oraz wolontariuszy.

Partnerzy projektu, na czele z koordynatorem Uniwersytetem Łódzkim, wierzą, że istnieje potrzeba wychowywania i kształcenia młodych ludzi w duchu tolerancji oraz głębokiego zrozumienia dla innych religii, kultur i poglądów politycznych. To właśnie edukatorzy- nauczyciele, pedagodzy, studenci nauk o wychowaniu mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw społecznych w stosunku do imigrantów szczególnie wśród młodego pokolenia.

Ze względu na bezpośredni kontakt z imigrantami w sytuacjach wymagających interwencji, policjanci i strażnicy miejscy powinni zostać wyposażeni w konkretną wiedzę w zakresie komunikacji, sposobów pomocy w nagłych wypadkach oraz możliwości wspierania integracji imigrantów.

Ponieważ wolontariusze stanowią coraz liczniejszą grupę zaangażowaną bezpośrednio w społeczną i edukacyjną działalność na rzecz imigrantów, ich także należy wyposażyć w kompetencje w zakresie dialogu międzykulturowego oraz sposobów efektywnego wspierania imigrantów.

Przedstawiciele obu powyższych grup mają zróżnicowany dostęp do szkoleń doskonalących umiejętności w zakresie pracy np. z uchodźcami. W Niemczech i na Węgrzech, do których w ostatnich latach dotarła liczna grupa osób ubiegających się o status uchodźcy, istnieje duża potrzeba dodatkowego kształcenia dla wolontariuszy. W innych krajach partnerskich, w Polsce i Słowenii, pracownicy socjalni powinni być z kolei przygotowani do pomocy integracyjnej dla zwiększającej się liczby migrantów ekonomicznych. 

Bieżące postępy w projekcie i aktualności można śledzić na stronie internetowej projektu http://www.similarproject.eu/strona-glowna/ .

Kontakt:

Marta Chruściel

Koordynator projektu

Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego   T: 42 635 47 52

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.