Krajowa Platforma Współpracy na rzecz Integracji została powołana w 2010 roku przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Misja Platformy: „Wspólnie na rzecz integracji migrantów z polskim społeczeństwem”

Platforma to liczące ponad 120 członków forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy społecznościami migrantów, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które pełnią istotną rolę w procesie integracji migrantów i społeczeństwa polskiego.

Integrację rozumiemy jako dynamiczny, dwukierunkowy, wielowymiarowy proces, w którym migranci i społeczeństwo kraju pobytu podejmują działania w celu osiągnięcia spójności społecznej.

Wynikiem tego procesu jest rosnąca akceptacja obecności migrantów. Takie podejście podkreśla zarówno prawa i obowiązki migrantów oraz ich dostęp do usług i zasobów, jak i wyzwania związane z uznaniem i poszanowaniem podstawowych norm i wartości. Jednocześnie ujęcie to nie ogranicza się wyłącznie do integracji migrantów planujących wieloletni pobyt, ale uwzględnia także potrzeby migrantów krótkookresowych.

Platforma pełni rolę mechanizmu konsultacyjnego, ułatwiającego rozwój, wdrażanie oraz ocenę strategii integracyjnej i działań podejmowanych w tym zakresie.

Cele realizowane przez Platformę obejmują:

  • Rozwój, wdrażanie i ewaluację działań integracyjnych i polityki integracyjnej
  • Rozwój współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami działającymi w obszarze migracji i integracji
  • Rozwój kompetencji organizacji migranckich oraz innych podmiotów uczestniczących w Platformie
  • Zwiększenie zaangażowania społeczności migrantów w dialog międzykulturowy oraz realizację działań na rzecz integracji

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.