W ramach działalności Platformy odbywają się konferencje, seminaria oraz warsztaty, poświęcone różnym aspektom integracji, takim jak m.in. analiza aktualnej sytuacji migrantów w Polsce, identyfikacja wyzwań stojących przed Polską w zakresie integracji oraz wypracowanie możliwych do zastosowania rozwiązań i dobrych praktyk. W tym kontekście coraz większego znaczenia nabiera współpraca między różnymi podmiotami, w tym również współpraca międzynarodowa prowadzona m.in. z Federalną Komisją Szwajcarską. Nawiązywanie kontaktów z innymi krajami przyczynia się do budowania i rozwijania kompetencji członków Platformy, gdyż daje szansę poznawania i wymiany informacji na temat sprawdzonych już w innych krajach rozwiązań z zakresu polityki migracyjnej.

Jednym z priorytetów Platformy jest motywowanie i angażowanie jej członków w realizację różnych działań na rzecz integracji. W tym zakresie prowadzone są m.in. działania wspierające zaangażowanie środowisk migranckich w dialog obywatelski  oraz rozwój potencjału organizacji migranckich.

Co roku w ramach Platformy organizowana jest także ogólnokrajowa konferencja, służąca wymianie bieżących informacji, doświadczeń oraz wypracowaniu adekwatnych postulatów i rekomendacji.

Za niewątpliwy sukces Platformy należy uznać opracowanie wspólnych dla wszystkich jej członków zaleceń dla polityki integracyjnej Polski. Publikacja dostępna jest tutaj

Wszystkie osoby zainteresowane bieżącymi działaniami, realizowanymi w ramach Platformy serdecznie zapraszamy do odwiedzenia zakładki Wydarzenia.

Projekt "Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce" jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.